Procesy transformacji przedsiębiorstw powodują zmiany. Lerion opracowuje procedury postępowania oraz uczestniczy we wdrażaniu projektów.

Efektem procesów transformacji współczesnych przedsiębiorstw są nieustanne zmiany. Ciągłe zmniejszanie udziału sektora publicznego w gospodarce owocuje procesami przekształceń własnościowych. Podmioty gospodarcze zmieniają swoje struktury i organizacje; modyfikują zakres i rodzaj działalności oraz sposób jej prowadzenia. Przedsiębiorcy dostosowują się do wymagań rynku oraz niestabilnego otoczenia prawno-ekonomicznego.

Często skutkiem takich działań są zmiany w obszarze zatrudnienia pracowników, warunkujące obowiązki w obszarze dialogu z organizacjami związkowymi oraz obowiązki informacyjne i konsultacyjne wobec innych reprezentacji pracowników.

Lerion udziela swoim Klientom wsparcia w przygotowaniu strategii planowanej zmiany, w obszarze jej oddziaływania na zasoby pracy; pomaga ukształtować relacje z organizacjami związkowymi, opracowując w tym celu właściwe procedury i wariantowe tryby postępowania oraz aktywnie uczestniczy we wdrażaniu projektów, prowadząc w miarę potrzeb negocjacje z reprezentantami pracowników.

Właściwa komunikacja z pracownikami oraz opracowanie efektywnych i akceptowanych przez ich reprezentantów procedur postępowania zwiększają szanse powodzenia projektowanych zmian.

  • udział w opracowaniu strategii zmiany
  • identyfikacja wpływu projektowanych zmian na zasoby personalne
  • opracowanie koncepcji operacyjnej i terminarza wdrożenia projektu
  • zaprojektowanie procedur, dokumentów i systemu komunikacji
  • obsługa procesu wdrożenia projektu