Systemy płacowe są skutecznym narzędziem motywacyjnym. Lerion projektuje politykę płacową, uwzględniając możliwości finansowe.

Przedsiębiorcy oczekują obecnie od systemów wynagradzania i motywowania pracowników nie tylko spełniania funkcji stricte płacowych, ale także efektów w obszarze kształtowania pożądanej kultury organizacyjnej i spajania celów pracowników z celami prowadzonego biznesu. Nowoczesne systemy płacowe wspomagają powiązanie wyników pracy i efektów osiąganych przez organizacje z wynagrodzeniami. Są skutecznym narzędziem motywacyjnym, zapewniającym zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu firmy; zachęcają do podwyższania kwalifikacji, dając tym samym satysfakcję z pracy.

Niewłaściwie powiązane ze sobą systemy wynagradzania, oceny i motywowania pracowników oraz systemy niedopasowane w pełni do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorstwa, niweczą szanse na maksymalnie motywacyjne ich wykorzystanie.

Lerion udziela swoim Klientom wsparcia w projektowaniu polityki płacowej, która stanowi skuteczne narzędzie w realizacji celów strategicznych, uwzględniając jednocześnie możliwości finansowe firmy.

Proponowane rozwiązania pozwalają na połączenie poszczególnych narzędzi w sposób wspierający całą organizację, w którym system ocen okresowych właściwie pełni swoje funkcje, poprzez odpowiednie powiązanie z systemami: motywacyjnym, wynagradzania oraz informacji wewnętrznej, a wyniki ocen w zrozumiały sposób przekładają się na awanse, szkolenia i ścieżki rozwoju zawodowego.

  • planowanie polityki płac
  • założenia do budowy standardu sytemu wynagradzania
  • budowa systemów wynagradzania
  • ocena wyników pracy
  • systemy premiowania
  • motywowanie pozapłacowe