U pracodawców obowiązują m.in. regulaminy pracy, wynagradzania czy funduszu świadczeń socjalnych. Lerion projektuje i wdraża akty wewnątrzzakładowego prawa pracy.

Przepisy prawa pracy nakładają na większość pracodawców obowiązek wprowadzania aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy. Są to przede wszystkim regulaminy pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. U niektórych pracodawców zachodzi także uzasadniona potrzeba wprowadzenia regulaminów nagród czy premiowania. Wszystkie te regulaminy powinny być wprowadzane w odpowiednich trybach określonych przepisami prawa, najczęściej z udziałem organizacji związkowej lub innej reprezentacji pracowników.

Wszystkie te akty w całości lub w części mogą być zastąpione aktami wyższego rzędu – układami zbiorowymi pracy. Niekiedy także uzasadnione jest zawarcie innych porozumień zbiorowych, stosownie do okoliczności i potrzeb partnerów społecznych.

Lerion udziela swoim Klientom wsparcia w procesach konstruowania projektów, uzgadniania i negocjowania aktów wewnątrzzakładowych, które umożliwiają efektywne i zgodne z przepisami prawa korzystanie z zasobów pracy; projektuje także porozumienia zbiorowe stanowiące źródło wewnątrzzakładowego prawa pracy oraz inne porozumienia partnerów społecznych mające charakter obligacyjny.

Właściwe akty wewnątrzzakładowe mogą stanowić skuteczny instrument zarządzania personelem a porozumienia zbiorowe stają się często narzędziem wspomagającym wprowadzanie zmian. Ich wydanie nie powinno być jedynie krępującym obowiązkiem, którego spełnienie nie realizuje interesów przedsiębiorcy ani pracowników.

  • układy zbiorowe pracy
  • porozumienia zbiorowe
  • regulaminy wynagradzania
  • regulaminy nagród i premiowania
  • regulaminy pracy
  • regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych