Standardy prawne statuują obowiązek współdziałania przedsiębiorców z przedstawicielami pracowników. Lerion kształtuje pożądane relacje partnerów społecznych i ich reprezentuje.

Menedżerowie zarządzający organizacjami, korzystającymi z pracy dużych grup pracowników, dostrzegają nie tylko potrzebę budowania właściwych relacji z poszczególnymi zatrudnionymi, ale także – a może przede wszystkim – z pracownikami jako zbiorowością. Szczególnie złożonym zagadnieniem jest kształtowanie relacji społecznych w grupach kapitałowych.

Standardy prawa europejskiego i uregulowania prawa krajowego statuują obowiązek przedsiębiorców współdziałania z organizacjami związkowymi i innymi reprezentantami pracowników w tworzeniu wewnętrznego prawa pracy oraz kształtowaniu zbiorowych stosunków pracy.

Lerion udziela swoim Klientom wsparcia w procesie kształtowania właściwych relacji partnerów społecznych oraz efektywnym prowadzeniu procesów informacyjnych, konsultacyjnych i negocjacyjnych.

Właściwie prowadzony w przedsiębiorstwie dialog społeczny przynosi wymierne efekty i jest przedsięwzięciem opłacalnym już w perspektywie średniookresowej. Zarządzanie przez dialog jest efektywną metodą zarządzania personelem i relacjami w zakresie zbiorowych stosunków pracy, świadcząc jednocześnie o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy.

  • dialog społeczny w przedsiębiorstwie
  • kształtowanie relacji społecznych w grupie kapitałowej
  • realizacja obowiązków informacyjnych, konsultacyjnych i uzgodnieniowych
  • negocjacje partnerów społecznych