OFERTA WARSZTATÓW:

Zagadnienia z zakresu prawa pracy o znaczeniu strategicznym

Poznanie instytucji i regulacji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy pozwoli menedżerom udoskonalić umiejętność prawidłowego określania zadań dla służb personalnych i firm doradczych, zamiast ich zastępowania. Warsztat obejmuje wyłącznie taki zakres informacji, jakie potrzebne są dla podejmowania strategicznych decyzji przez osoby zarządzające; wykonywanie tych decyzji standardowo zlecane jest służbom personalnym lub wyspecjalizowanym podmiotom.

Strategia kształtowania zbiorowych stosunków pracy

Udział w warsztacie pozwoli menedżerom udoskonalić wiedzę na temat instrumentarium umożliwiającego im efektywną realizację wytycznych władz spółki. Warsztat poświęcony jest zasadom dotyczącym kształtowania relacji z organizacjami związkowymi wynikającym z przyjętej przez spółkę strategii oraz sposobom ich realizacji.

Rola HR w procesach restrukturyzacyjnych

Dzięki wiedzy zdobytej podczas warsztatu menedżerowie HR będą mogli uczestniczyć we wdrażaniu procesów zmian w sposób istotnie wspierający ich realizację. Tematyka warsztatu dotyczy roli wyspecjalizowanych służb personalnych w przygotowaniu procesu zmiany, zarówno na etapie projektowania rozwiązań strategicznych i wdrożenia, jak i zapewnienia sprawności operacyjnej przyjętych rozwiązań. Warsztat obejmuje także zagadnienia związane z efektywną komunikacją  oraz skutecznym dialogiem społecznym.

Dialog społeczny w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji

Wiedza zdobyta w trakcie warsztatu pozwoli menedżerom ważyć interesy partnerów społecznych i konstruować ramy prawne dla zawieranych w procesie zmian porozumień. Warsztat obejmuje omówienie gospodarczych przesłanek dialogu partnerów społecznych w procesach restrukturyzacyjnych oraz jego wpływu na zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Podczas warsztatu przeanalizowane zostaną prawne instrumenty dialogu oraz rola i zasady współpracy partnerów społecznych w procesach zmian.

Kształtowanie relacji społecznych w grupie kapitałowej

Warsztat pozwoli menedżerom udoskonalić wiedzę umożliwiającą efektywne wykorzystywanie służb grupy kapitałowej wyspecjalizowanych w prowadzeniu dialogu społecznego. Warsztat poświęcony jest kształtowaniu wytycznych i procedur współpracy wyspecjalizowanych jednostek z koordynującym relacje społeczne w ramach grupy kapitałowej.

Prawo pracy a struktury wielopodmiotowe

Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie warsztatu menedżerowie będą mogli udoskonalić umiejętność realizacji swoich kompetencji pracodawczych w warunkach przynależności do struktury wielopodmiotowej. Tematyka warsztatu obejmuje zagadnienia specyficzne dla zarządzania podmiotem, w skład którego wchodzi wielu pracodawców oraz podmiotami, które pomimo formalnej pracodawczej niezależności, wchodzą w skład grupy mającej wspólne cele i realizującej wspólną politykę.

Outsourcing a prawo pracy

Informacje i analizy przypadków przedstawione w trakcie warsztatu ułatwią menedżerom podejmowanie decyzji dotyczących wydzielania na zewnątrz przedsiębiorstwa działalności nie mającej charakteru podstawowego oraz przewidywanie rzeczywistych skutków tych decyzji w dziedzinie zatrudnienia. Warsztat obejmuje problematykę kształtowania struktury firmy, przygotowującej do wydzielenia działalności pobocznej, odpowiedniego przypisania pracowników do poszczególnych obszarów działalności oraz kwestie dotyczące relacji wydzielania działalności z przechodzeniem pracowników pomiędzy pracodawcami.

Skutki połączenia spółek w dziedzinie zatrudnienia zbiorowych stosunków pracy

Uczestnictwo w warsztacie poświęconym problemom związanym z procesem łączenia spółek i przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę ułatwi menedżerom ocenę wpływu wyboru formuły połączenia spółek na skutki w zakresie prawa pracy. Pozwoli także poznać obowiązki pracodawcy oraz wpływ procesu na stosunki pracy pracowników, układy zbiorowe pracy i inne akty wewnątrzzakładowe.

Instytucje zbiorowego prawa pracy

Zasób wiadomości przekazanych w trakcie warsztatu pozwoli menedżerom udoskonalić umiejętność wykorzystywania instytucji zbiorowego prawa pracy jako narzędzi zwiększania efektywności zasobów personalnych. Warsztat dotyczy regulacji prawnych z zakresu zbiorowego prawa pracy oraz aktów wewnątrzzakładowych, które stanowią o relacjach stron stosunku pracy w przedsiębiorstwie.

Negocjacje w sprawach z zakresu prawa pracy

Poprzez wiedzę zdobytą w takcie warsztatu menedżerowie będą mogli udoskonalić umiejętność negocjacji prowadzących do zachowania równowagi między rozwiązaniami, które uważane są za optymalne i takimi, które najlepiej będą ze sobą współgrały. Tematyka warsztatu obejmuje problematykę swobody stron stosunku pracy w ustalaniu wzajemnych praw i obowiązków, reprezentacji pracodawcy i pracowników w negocjowaniu wzajemnych praw i obowiązków, instytucji prawa pracy służącym określaniu zbiorowych praw pracowników oraz typowych materii stanowiącym przedmiot negocjacji w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wpływ porozumień społecznych na proces podejmowania decyzji zarządczych

Zasób wiadomości przekazany podczas warsztatu pozwoli menedżerom udoskonalić umiejętność minimalizowania skutków ograniczeń wynikających z porozumień społecznych. Warsztat obejmuje zagadnienia wpływu zobowiązań podjętych wobec pracowników i organizacji związkowych, znacznie przekraczających standardy ustawowe, na sposób zarządzania podmiotami nimi objętymi.

Współpraca z radą pracowników

Informacje pozyskane podczas warsztatu pozwolą wybierać menedżerom efektywne sposoby kształtowania relacji z radą pracowników w przedsiębiorstwie. Warsztat poświęcony jest zagadnieniom związanym z powoływaniem i funkcjonowaniem rady pracowników u pracodawcy oraz zakresem spraw, które podlegają obowiązkom informacyjnym i konsultacyjnym, a także pożądanym formom prowadzenia dialogu z pozazwiązkową reprezentacją pracowników.