Spory zbiorowe są wpisane we wzajemne relacje partnerów społecznych. Lerion reprezentuje strony w prowadzonych sporach zbiorowych i mediuje pomiędzy nimi.

Rozbieżność oraz różne rozumienie interesów pracodawców i pracowników jako zbiorowości oraz ich reprezentantów prowadzi do sporów. Spory te nie podlegają kognicji sądowej i są rozstrzygane w trybie przepisów prawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w dialogu partnerów społecznych.

Skutkiem rozbieżności interesów bywa inicjowanie przez organizacje związkowe sporów zbiorowych, poprzez zgłaszanie żądań, których realizacja nierzadko jest nieuzasadniona, nie leży w interesie pracodawcy lub przekracza jego możliwości.

Lerion udziela swoim Klientom wsparcia w rozwiązywaniu sporów, począwszy od etapu zgłoszenia żądań, poprzez rokowania i obsługę procesu mediacji, aż do postępowania w kolegium arbitrażu społecznego; prowadzi także mediacje pomiędzy partnerami społecznymi, opracowuje koncepcje działania w toku sporu oraz projektuje komunikację z pracownikami i otoczeniem zewnętrznym.

Właściwie prowadzona procedura sporu zbiorowego pozwala zakończyć go na jak najwcześniejszym etapie, minimalizując jednocześnie ryzyko strajku lub innych form protestu. Dbałość o zgodne z prawem postępowanie stron sporu i dobra wiara w dialogu zwiększają szansę na osiągnięcie porozumienia i pozwalają zakończyć spór z poszanowaniem interesów stron.

  • ocena formalnoprawna przedmiotu sporu zbiorowego
  • opracowanie koncepcji operacyjnej działania w toku sporu
  • obsługa rokowań i mediacji
  • reprezentacja stron w arbitrażu
  • projektowanie komunikacji w sporze
  • przygotowywanie dokumentów związanych ze sporami zbiorowymi